Polityka zwrotów

  1. W chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Konsument akceptuje Politykę Zwrotów oraz Regulamin Sklepu

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny zwrócić Produkt, który nie wykazuje oznak użytkowania Produktu i nie został uszkodzony przez Konsumenta.
2. Konsument może w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu odstąpić od zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży należy wypełnić dostępne TUTAJ Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Wypełnione oświadczenie należy dołączyć do przesyłki ze zwracanymi produktami. Przesyłkę należy wysłać na adres: BUBABANANA Sp. Z o.o., Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
5. Do zachowania ustawowego terminu 14 dni od daty otrzymania zakupionych produktów wystarczające jest poinformowanie sprzedawcy mailowo na adres shop@bubabanana.com o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Konsument powinien niezwłocznie, nie później jak w terminie 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: BUBABANANA Sp. Z o.o., Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy opłacone przy zamówieniu.
9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części (tj. nie wszystkich Produktów objętych Zamówieniem), koszty dostarczenia Produktów opłacone przy zamówieniu nie są zwracane.
10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod, jakich użył Konsument podczas transakcji, jeżeli tylko jest taka możliwość.
11. Konsument może wskazać inną metodę zwrotu płatności za Zamówienie (np. przelew bankowy).
12. Jeżeli zwrot płatności za Zamówienie nie będzie możliwy tą samą drogą, co jej dokonanie (np. przy opłaceniu Zamówienia metodą BLIK), Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu.

Reklamacja i rękojmia

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu, Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Jeżeli odesłanie produktu nie jest konieczne, wadę można zgłosić w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@bubabanana.com
b) drogą pisemną na adres: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.

3. W zgłoszeniu należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane zgłaszającego wadę Konsumenta oraz oczekiwany przez niego sposób realizacji reklamacji.
4. Sprzedawca może zażądać odesłania wadliwego Produktu na swój koszt na wskazany przez niego adres: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków. Po uznaniu reklamacji jako zasadnej, koszty przesyłki zostaną zwrócone przelewem na rachunek bankowy podany przez Konsumenta.
5. Do przesyłki ze zwracanym produktem należy załączyć formularz zgłoszenia reklamacji dostępny TUTAJ.
5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej i jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która określać będzie warunki gwarancji.
6. Wszelkie reklamacje, których przedmiotem są wady Produktów lub inne kwestie związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca rozpatruje w terminie 30 dni.

a) Jeżeli charakter zgłaszanej wady lub problemu nie pozwala na realizację reklamacji w terminie 30 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta droga e-mailową o konieczności wydłużenia czasu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji, wskazując termin jej rozpatrzenia.

7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient informowany będzie drogą emailową lub pisemnie, z wykorzystaniem adresów podanych przez niego przy założeniu Konta lub złożeniu Zamówienia lub wskazanych w zgłoszeniu reklamacji

Aktualizacja…
  • Brak produktów w koszyku.
Nasze ciała są naszymi wiernymi towarzyszami każdego dnia, a my chcemy je docenić i celebrować ich kształty! Czasami bywa to dużym wyzwaniem, dlatego warto zacząć od akceptacji. Naszych plików cookie na przykład. Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Więcej przeczytasz w zakładce o polityce prywatności. View more
Zamknij