Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bubabanana.com

§1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy BUBABANANA, dostępny pod adresem internetowym https://bubabanana.com, prowadzony jest przez BUBABANANA z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000102667, o kapitale zakładowym 5000 (pięć tysięcy złotych) złotych, NIP 6762639330, REGON 52481124700000
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa w szczególności zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Strony Sklepu.

§2. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – . Sprzedawca – BUBABANANA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 000102667, o kapitale zakładowym 5000 (pięć tysięcy złotych) złotych, NIP 6762639330, REGON 52481124700000.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w ramach Sklepu, w szczególności Konsument lub Przedsiębiorca.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w sieci internetowej pod adresem wskazanym w pkt. 6 poniżej.
6. Strona Sklepu – strona internetowa o adresie https://bubabanana.com/ oraz jej podstrony.
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta przez Sprzedawcę z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez ich jednoczesnej fizycznej obecności, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto Klienta w Sklepie, na którym gromadzone są podane przez niego dane oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
11. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca kompletowanie Zamówień przez Klientów, w szczególności poprzez łączne przedstawienie na podstronie Sklepu wybranych przez Klienta celem zakupu Produktów oraz umożliwiająca modyfikację Zamówienia, w szczególności ilości i rodzaju Produktów, przed jego potwierdzeniem i tym samym złożeniem.
14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego z chwilą opłacenia Zamówienia.
16. Strony – Sprzedawca i Klient.
17. Użytkownik – każdy użytkownik internetu odwiedzający Stronę Sklepu.
18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287 z późn. zm.).
19. Brak zgodności Produktu – oznacza brak zgodności towaru jakim jest Produkt z Umową Sprzedaży stosownie do postanowień zawartych w art. 43b ustawy o prawach konsumenta.

§3. Kontakt ze sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@bubabanana.com
3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu podanego w niniejszym paragrafie.
4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą w godzinach 10-16, od poniedziałku do piątku.

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§5. Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością oprogramowania Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta przez Użytkownika.
3. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo bez jego założenia – przez podanie niezbędnych do realizacji Zamówienia danych osobowych i adresowych.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
5. Na końcową (łączną) kwotę do zapłaty przez Klienta za Zamówienie składa się cena za objęte nim Produkty oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na Stronie Sklepu przed potwierdzeniem Zamówienia.

§6. Płatności i wysyłka

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Na końcową (łączną) kwotę do zapłaty przez Klienta za Zamówienie składa się cena za objęte nim Produkty oraz koszt dostawy, o którym Klient jest informowany na Stronie Sklepu przed potwierdzeniem Zamówienia.

§7. Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:
a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i dodać go do Koszyka;
b) zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji w sposób określony poniżej w pkt. c;
c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostarczenia zamówionego Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, a Klient chce otrzymać fakturę;
d) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
e) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”
2. Zamówienie zostanie zrealizowane po jego opłaceniu.
3. W przypadku gdy Klient nie opłacił Zamówienia przy jego złożeniu (niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności), Zamówienie zostaje anulowane.

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. przesyłka kurierska,
b. przesyłka kurierska do paczkomatu.
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. płatności elektroniczne, w szczególności BLIK, przelew internetowy, Przelewy 24,
b. kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na Stronie Sklepu.

§9. Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

1. Z zastrzeżeniem zdania następnego złożenie Zamówienia następuje z chwilą jego opłacenia. Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży, która zawierana jest z chwilą wskazaną w ust. 2 poniżej.
2. Z chwilą opłacenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, a Sprzedawca niezwłocznie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
4. 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich Produktów objętych Zamówieniem jest najdłuższy podany termin.
6. Bieg terminu dostawy przedmiotu Zamówienia do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy całą kwotą zapłaty za Zamówienie.
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski i Europy.

§10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj .
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktów pod wskazany przez Konsumenta adres lub – w przypadku dostawy do paczkomatu – od dnia odbioru przesyłki zawierającej Produkty z paczkomatu.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy wskazane w § 3.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w całości uważa się ją za niezawartą, a – z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 zd. 2 niniejszego paragrafu – Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia mu Produktów. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części (tj. nie wszystkich Produktów objętych Zamówieniem) koszty dostarczenia rzeczy nie są zwracane. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że nie będzie to możliwe lub Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli zwrot płatności za Zamówienie nie będzie możliwy tą sama drogą co jej dokonanie (np. przy opłaceniu Zamówienia metodą BLIK), Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu.
8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, przy czym termin ten uznaje się za zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed jego upływem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, do czasu otrzymania Produktów objętych oświadczeniem odstąpienia od Konsumenta.
9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Szczegółowe zasady odstąpienia od umowy i zwrotu Produktów określone zostały w Polityce Zwrotów.
10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§11. Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży, gwarancja, reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych poniżej oraz szczegółowo w art. 43b – 43g ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U.2020, poz. 287 z późn. zm,).
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany, przy czym jeżeli doprowadzenie do zgodności w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może w miejsce żądanej naprawy dokonać wymiany lub odwrotnie – w miejsce żądanej wymiany dokonać naprawy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
4. W następujących przypadkach Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny za Produkt albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub nie doprowadził do takiej zgodności zgodnie z ust. 3 powyżej;
b) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do takiej zgodności;
c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 powyżej;
d) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsument.
5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny w jednym z przypadków określonych w ust. 4 powyżej, obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
7. Jeżeli brak zgodności dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową tylko wówczas, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
8. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument przy zakupie niezgodnego Produktu, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania Sprzedawcę jego obowiązków wynikających z ust. 3, 5 oraz 8.
10. Niezgodność Produktu należy zgłosić w następując sposób (reklamacja):
a) pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy;
b) przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu.

11. W reklamacji należy wskazać: na czym niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży polega, okoliczności (w tym datę) ujawnienia niezgodności, dane zgłaszającego niezgodność Konsumenta oraz wybrany przez niego spośród wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu sposób doprowadzenia przez Sprzedawcę do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży z uwzględnieniem postanowień ust. 4.

12. Sprzedawca może zażądać odesłania Produktu, którego dotyczy zgłaszana niezgodność na swój koszt na wskazany przez niego adres.

13. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która określać będzie warunki gwarancji.

14. Wszelkie reklamacje, których przedmiotem są wady Produktów, ich niezgodność z Umową Sprzedaży lub inne kwestie związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni, chyba że charakter zgłaszanej wady, niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży lub innego problemu nie pozwala na załatwienie reklamacji w tym terminie. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta droga mailową o konieczności wydłużenia czasu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji, wskazując termin jej rozpatrzenia.

15. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient informowany będzie drogą mailową lub pisemnie, z wykorzystaniem adresów podanych przez niego przy założeniu Konta lub złożeniu Zamówienia lub wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Konsumentów oraz osób fizycznych będących Przedsiębiorcami lub działających w ich imieniu (zwanych dalej „danymi osobowymi”) jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz rozpatrzenia reklamacji, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
b. podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także może żądać ich usunięcia, o ile nie są niezbędne do realizacji złożonego Zamówienia. Wszelkie żądania odnośnie danych osobowych można kierować mailowo na adres Sprzedawcy wskazany w § 3 ust 2.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych pozyskanych w ramach działalności Sklepu określone są pod adresem https://bubabanana.com/polityka-prywatnosci/

§14. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Klientów, w szczególności zmieniać treść zawartych już z nimi Umów Sprzedaży. Zmiana treści Regulaminu następuje przez jego publikację na Stronie Sklepu z chwilą tej publikacji.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Aktualizacja…
  • Brak produktów w koszyku.
Nasze ciała są naszymi wiernymi towarzyszami każdego dnia, a my chcemy je docenić i celebrować ich kształty! Czasami bywa to dużym wyzwaniem, dlatego warto zacząć od akceptacji. Naszych plików cookie na przykład. Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Więcej przeczytasz w zakładce o polityce prywatności. View more
Zamknij